Mosaic policrom del Fòrum
Altres paviments rellevants de la ciutat romana d'Empúries els trobem als espais públics. Al fòrum, escenari de l’activitat política, econòmica i religiosa de la ciutat, es conserven diferents tipus de paviments. Al costat oest del fòrum es localitzen diversos d’àmbits que presenten paviments, en dos casos d’opus sectile amb marbres de diferents colors i, en un tercer cas, amb un excel·lent exemple d’opus tessellatum policrom.

Aquest mosaic policrom es dividia en nou quadrats amb una decoració de tipus geomètric, i  inclou petits motius vegetals i figuratius, com ara un crater i la representació del cap d’un Sil·lè.