Les àrees portuàries de l'antiga Empúries

TÍTOL PROJECTE

Emporion, Emporiae, Empúries: diacronia de les seves àrees portuàries (CLT/172022/143) (2022-20225)
Les àrees portuàries de l’antiga Empúries (CLT009/18/0089) (2018-2021)

  • Institució que el lidera: Museu d’Arqueologia de Catalunya
  • Entitat finançadora o que ha concedit el projecte (convocatòria): Projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia (convocatòria 2022, de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya)
  • IP o IPs : Dr. Pere Castanyer Masoliver (MAC- Empúries)
  • Durada: 2018-2021 i 2022-2025
  • Personal del MAC que hi participa: participació de tot l’equip tècnic del MAC-Empúries en l’equip investigador (P. Castanyer, M. Santos, J. Tremoleda, E. Hernández) juntament amb la responsable del CASC (R. Geli) i un nombrós grup d’especialistes de diverses disciplines.

 

DESCRIPTOR DEL PROJECTE

D'entre els principals factors que determinaren la gènesi i la posterior evolució dels diversos nuclis de població que en el transcurs dels segles conformaren Empúries el més rellevant fou, indubtablement, el paper estratègic que va tenir el seu port al llarg de la història. Considerant aquest fet, no ha d'estranyar doncs que l'estudi dels antics espais portuaris sigui l'objectiu principal de l'actual projecte de recerca arqueològica impulsat per la seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i compta amb la col·laboració del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) i el Deutsches Archäologisches Institut de Madrid.
Els marges cronològics del projecte comprenen un període de temps molt ampli, que va del segle VI aC, moment en el qual es fundà el primer establiment grec a Empúries, fins els segles VII-VIII dC, època de profunda transformació de l’estructura de l’hàbitat emporità durant el trànsit cap el període alt medieval.

Es tracta d’un projecte multidisciplinari que contempla, d’una banda, l’excavació arqueològica de diferents sectors del jaciment, entre els que destaquen el sector nord de la ciutat grega, l’àrea de la “platja de l’espigó”, el sector de Santa Margarida, al vessant oest del promontori d’Empúries i, finalment, el port o fondejador romà de Riells-La Clota. De l’altra, es preveuen també diversos treballs de prospecció geofísica, d’investigació geomorfològica i de reconstrucció paleoambiental de l’entorn natural, amb l’objectiu d’establir la interrelació entre les dinàmiques del paisatge i les del poblament.

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES PROGRAMADES DINS EL PROJECTE

Any 2019

- Excavació barri portuari d’Empòrion (MAC-Empúries). Dates: 8/7 al 26/7 de 2019.

- Excavació Platja Moll Grec (Institut Arqueològic Alemany de Madrid – MAC-Empúries). Dates: 21/10 al 15/11 de 2019.

Any 2020

- Excavació barri portuari d’Empòrion (MAC-Empúries). Dates: 13/7 al 7/8 de 2020.

- Excavació àrea port natural (MAC-Empúries i CASC). Dates:  13/7 al 31/7-2020.

- Excavació Santa Margarida  (MAC-Empúries). Dates previstes: 13/10 al 31/10 de 2020.

Any 2021

- Excavació barri portuari d’Empòrion (MAC-Empúries). Dates previstes: juliol de 2021.

- Excavació àrea port natural (MAC-Empúries i CASC). Dates previstes:  juliol de 2021.

- Excavació Santa Margarida  (MAC-Empúries). Dates previstes: març de 2021.

Any 2022

- Excavació barri portuari d’Empòrion (MAC-Empúries). Dates previstes: juny, juliol i setembre-novembre de 2022.

- Excavació Santa Margarida (MAC-Empúries). Dates previstes: maig-juny de 2022.

- Excavació de Riells-La Clota (CASC). Dates previstes: juny de 2022.

Any 2023

- Excavació barri portuari d’Empòrion (MAC-Empúries). Dates previstes: juny i juliol de 2023.

- Excavació Santa Margarida (MAC-Empúries). Dates previstes: maig-juny de 2023.

- Excavació de Riells-La Clota (CASC). Dates previstes: juny de 2023.

- Excavació port artificial Empòrion (CASC). Dates previstes: juny de 2023.

Any 2024

- Excavació barri portuari d’Empòrion (MAC-Empúries). Dates previstes: juny i juliol de 2024.

- Excavació Santa Margarida (MAC-Empúries). Dates previstes: maig-juny de 2024.

- Excavació de Riells-La Clota (CASC). Dates previstes: juny de 2024.

- Excavació port natural (CASC). Dates previstes: juliol de 2024.

- Excavació port artificial Empòrion (CASC). Dates previstes: juny de 2024.

Any 2025 

- Excavació barri portuari d’Empòrion (MAC-Empúries). Dates previstes: juny i juliol de 2025.

- Excavació Santa Margarida (MAC-Empúries). Dates previstes: maig-juny de 2025.

- Excavació port natural (CASC). Dates previstes: juliol de 2025.

ARTICLES PUBLICATS

- BOUZAS, M., CASTANYER, P., CAMPO, M., SANTOS, M., TREMOLEDA, J., HERNANDEZ, E. 2022, The episcopal buildings of Empúries and the Late Antique nucleus of Santa Margarida. First reflections following the discovery of a hoard of coins, European Journal of Post-Classical Archaeologies.vol. 12, 187-209.

CAMPO M., BOUZAS M., CASTANYER P., SANTOS M., TREMOLEDA J., HERNÁNDEZ E. (en prensa), Depósito de bronces bajoimperiales hallado en el sector de Santa Margarida del conjunto episcopal de Empúries, Numisma.

- CASAS A., CASTANYER P., HIMI M., LOVERA R., SANTOS M., TREMOLEDA J. 2019, Searching for the Roman port of Emporiae using electromagnetic induction method, IMEKO TC-4 International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage, Florence, Italy, December 4-6, 259-264.

- CASTANYER P., BOUZAS M., SANTOS M., TREMOLEDA J., HENÁNDEZ E. 2022, Les intervencions arqueològiques dels anys 2020 i 2021 a Santa Margarida d’Empúries (l’Escala, Alt Empordà, Setzenes Jornades d’Arqueologia  de les Comarques de Girona, Castelló d’Empúries, 195-198.

- CASTANYER P., SANTOS M., MARZOLI D., JULIÀ R., GELI R., TREMOLEDA J:; HERNÁNDEZ E., BOUZAS M. 2022, El projecte de recerca arqueològica dels espais portuaris de l’antiga Empúries: els ports de la ciutat grega d’Empòrion, Tarraco Biennal, 5è Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. Ports romans. Arqueologia dels sistemes portuaris, 95-109.

CASTANYER P., SANTOS M., TREMOLEDA J., HERNÁNDEZ E. (en premsa), Las investigacions arqueológicas en Santa Margarida: novedades entorno al conjunto episcopal tardoantiguo de Empúries, Boletín Museo Arqueológico Nacional, Madrid.

CASTANYER P., SANTOS M., TREMOLEDA J., HERNÁNDEZ E. 2022, Emporion and its Port during the 2nd Century BC, dins Ñaco T., PRINCIPAL J., DOBSON M., Rome and the north-western Mediterranean. Integration and connectivity C. 150-70 BC., Oxbow Books, 173-188.

-CASTANYER P., SANTOS M., TREMOLEDA J., HERNÁNDEZ E. 2020, El proyecto de investigación sobre las antiguas áreas portuarias de Empúries, dins CARRETERO A., PAPI C (Ed), Actualidad de la investigación arqueológica en España I (2018-2019), Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 239-250.

- CASTANYER P., SANTOS M., TREMOLEDA J., HENÁNDEZ E., BOUZAS M., (en premsa), Emporion, Emporiae, Empúries: diacronía de sus espacios portuarios, Actas del Congreso Internacional Entre  Mares, Emplazamiento, infraestructuras y organización de los puertos romanos, Irún.

- CASTANYER P., SANTOS M., TREMOLEDA J., HERNÁNDEZ- E., BOUZAS M., MONER E., PUIGREDON J. 2020, La intervenció arqueològica al sector nord occidental de la ciutat grega d'Empòrion, Quinzenes Jornades d’Arqueologia  de les Comarques de Girona, Girona, 149-152.

- CASTANYER P., SANTOS M., TREMOLEDA J., JULIÀ R., MONTANER J., RIERA S. 2016, Evolución del paisaje y del poblamiento del territorio de Emporion-Emporiae entre el Bronce Final y la Antigüedad Tardía, Madrider Mitteilungen 57, 305-361.

- CASTANYER P., SANTOS M., TREMOLEDA J., SALA R., ORTIZ H., JULIÀ R., MONTANER J., RIERA S. 2021, New information about the Santa Margarida sector in Empúries based on archaeological excavation, geophysical prospection and the sedimentary registre, Meditérraneé, 133, 43-52.

- CASTANYER P., SANTOS M., TREMOLEDA J., SALA R., ORTIZ H., JULIÀ R. , RIERA S. 2019 El nucli de poblament tardoantic de Santa Margarida en el context del primer cristianisme emporità, Tarraco Biennal, Actes 4t Congrés Internacional d'Arqueologia Cristiana Hispànica. El cristianisme en l'antiguitat tardana. Noves perspectives, Tarragona, 147-154.

CASTANYER P., SANTOS M., TREMOLEDA J., HENÁNDEZ E., BOUZAS M., PUIGREDON J., MONER E., GELI R., 2022, Les intervencions arqueològiques dels anys 2020 i 2021 al sector nord de la ciutat grega d’Empòrion, (L’Escala, Alt Empordà), Setzenes Jornades d’Arqueologia  de les Comarques de Girona, Castelló d’Empúries, 102- 105.

- EJARQUE A., JULIA R., CASTANYER P., ORENGO H. A., PALET J. M., RIERA S. 2022, Landscape footprints of peopling and colonisation from the Late Bronze Age to Antiquity in the coastal hinterland of Emporion-Emporiae, NE Iberia, The Holocene 1-17, DOI: 10.1177/09596836211066597, journals.sagepub.com/home/hole.

MARZOLI D., CASTANYER P., SANTOS M., TREMOLEDA J., BRÜCKNER H, JULIÀ R. (en premsa), Excavaciones arqueológicas en la ciudad griega de Emporion (2018-2021) y el proyecto Grouncheck "Ampurias Future – Learning from the Past. Sea level development and climate change from 5500 BC until AD 2100". Informe preliminar, Madrider Mittelilungen.

-PUIG A., CASTANYER P. 2020, Intervencions a la platja del moll grec d’Empúries (l’Escala), Quinzenes  Jornades d’Arqueologia  de les Comarques de Girona, Castelló d’Empúries.

- SALA R., ORTIZ-QUINTANA H., GARCÍA-GARCÍA E., CASTANYER P., SANTOS M, TREMOLEDA J.2017, The late-Roman site of Santa Margarida. Combining geophysical methods to caracterise a settlement and its landscape, 112th International Conference of Archaeological Prospection, Archaeopress Archaeology, Oxford, 99-202.


Les excavacions del sector nord de la ciutat grega

Entra

La façana de llevant de la ciutat grega

Entra

Excavacions a l’entorn de l’església de Santa Margarida d’Empúries

Entra

La intervenció arqueològica subaquàtica al sector de Riells-La Clota i de l’Estany de Poma (CASC)

Entra

El MAC i l'Institut Arqueològic Alemany rubriquen un conveni de col·laboració internacional

Entra