Les àrees portuàries de l'antiga Empúries

TÍTOL PROJECTE

Les àrees portuàries de l’antiga Empúries (CLT009/18/0089)

  • Institució que el lidera: Museu d’Arqueologia de Catalunya
  • Entitat finançadora o que ha concedit el projecte (convocatòria): Projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia (convocatòria 2018, de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya)
  • IP o IPs : Dr. Pere Castanyer Masoliver (MAC- Empúries)
  • Durada: 2018-2021
    • Personal del MAC que hi participa: participació de tot l’equip tècnic del MAC Empúries en l’equip investigador (P. Castanyer, M. Santos, J. Tremoleda, E. Hernández) juntament amb la responsable del CASC (R. Geli) i un nombrós grup d’especialistes de diverses disciplines.

 

DESCRIPTOR DEL PROJECTE

D'entre els principals factors que determinaren la gènesi i la posterior evolució dels diversos nuclis de població que en el transcurs dels segles conformaren Empúries el més rellevant fou, indubtablement, el paper estratègic que va tenir el seu port al llarg de la història. Considerant aquest fet, no ha d'estranyar doncs que l'estudi dels antics espais portuaris sigui l'objectiu principal de l'actual projecte de recerca arqueològica impulsat per la seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i compta amb la col·laboració del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) i el Deutsches Archäologisches Institut de Madrid.

Els marges cronològics del projecte comprenen un període de temps molt ampli, que va del segle VI aC, moment en el qual es fundà el primer establiment grec a Empúries, fins els segles VII-VIII dC, època de profunda transformació de l’estructura de l’hàbitat emporità durant el trànsit cap el període alt medieval.

Es tracta d’un projecte multidisciplinari que contempla, d’una banda, l’excavació arqueològica de diferents sectors del jaciment, entre els que destaquen el sector nord de la ciutat grega, l’àrea de la “platja de l’espigó” i, finalment, el sector de Santa Margarida, al vessant oest del promontori d’Empúries. De l’altra, es preveuen també diversos treballs de prospecció geofísica, d’investigació geomorfològica i de reconstrucció paleoambiental de l’entorn natural, amb l’objectiu d’establir la interrelació  entre les dinàmiques del paisatge i les del poblament.

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES PROGRAMADES DINS EL PROJECTE

Any 2019

- Excavació barri portuari d’Empòrion (MAC-Empúries). Dates: 8/7 al 26/7 de 2019.

- Excavació Platja Moll Grec (Institut Arqueològic Alemany de Madrid – MAC-Empúries). Dates: 21/10 al 15/11 de 2019.

Any 2020

- Excavació barri portuari d’Empòrion (MAC-Empúries). Dates: 13/7 al 7/8 de 2020.

- Excavació àrea port natural (MAC-Empúries i CASC). Dates:  13/7 al 31/7-2020.

- Excavació Santa Margarida  (MAC-Empúries). Dates previstes: 13/10 al 31/10 de 2020.

Any 2021

- Excavació barri portuari d’Empòrion (MAC-Empúries). Dates previstes: juliol de 2021.

- Excavació àrea port natural (MAC-Empúries i CASC). Dates previstes:  juliol de 2021.

- Excavació Santa Margarida  (MAC-Empúries). Dates previstes: març de 2021.

ARTICLES PUBLICATS

- CASTANYER P., SANTOS M., TREMOLEDA J., HERNÁNDEZ E. 2020, El proyecto de investigación sobre las antiguas áreas portuarias de Empúries, Actualidad de la investigación arqueológica en España 1, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 241-251.

- CASTANYER P., SANTOS M., TREMOLEDA J., HERNÁNDE- E., BOUZAS M., MONER E., PUIGREDON J. 2020, La intervenció arqueològica al sector nord occidental de la ciutat grega d'Empòrion, Quinzenes Jornades d’Arqueologia  de les Comarques de Girona, Castelló d’Empúries.

-PUIG A., CASTANYER P. 2020, Intervencions a la platja del moll grec d’Empúries (l’Escala), Quinzenes  Jornades d’Arqueologia  de les Comarques de Girona, Castelló d’Empúries.

- CASAS A., CASTANYER P., HIMI M., LOVERA R., SANTOS M., TREMOLEDA J. 2019, Searching for the Roman port of Emporiae using electromagnetic induction method, IMEKO TC-4 International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage, Florence, Italy, December 4-6, 259-264.

- CASTANYER P., SANTOS M., TREMOLEDA J., SALA R., ORTIZ H., JULIÀ R. , RIERA S. 2019 El nucli de poblament tardoantic de Santa Margarida en el context del primer cristianisme emporità, Tarraco Biennal, Actes 4t Congrés Internacional d'Arqueologia Cristiana Hispànica. El cristianisme en l'antiguitat tardana. Noves perspectives, Tarragona, 147-154.

- SALA R., ORTIZ-QUINTANA H., GARCÍA-GARCÍA E., CASTANYER P., SANTOS M, TREMOLEDA J.2017, The late-Roman site of Santa Margarida. Combining geophysical methods to caracterise a settlement and its landscape, 112th International Conference of Archaeological Prospection, Archaeopress Archaeology, Oxford, 99-202.

- CASTANYER P., SANTOS M., TREMOLEDA J., JULIÀ R., MONTANER J., RIERA S. 2016, Evolución del paisaje y del poblamiento del territorio de Emporion-Emporiae entre el Bronce Final y la Antigüedad Tardía, Madrider Mitteilungen 57, 305-361.


El MAC i l'Institut Arqueològic Alemany rubriquen un conveni de col·laboració internacional

El MAC i l'Institut Arqueològic Alemany rubriquen un conveni de col·laboració internacional en l'àmbit de la recerca arqueològica a les seus d’Empúries i Ullastret.

Entra

Les excavacions del sector nord de la ciutat grega

Resultat de les actuacions al sector nord del nucli grec de la Neàpolis i al port

Entra

La façana de llevant de la ciutat grega

L’excavació de la platja de l’espigó

Entra

Excavacions a l’entorn de l’església de Santa Margarida d’Empúries

Resultats de la capanya d'excavacions a l'entorn de l'església de Santa Margarida, tardor 2020

Entra