Tresor de denaris
Aquest tresor fou trobat l’any 2016 durant la campanya d’excavacions realitzades a l’ínsula 30 de la ciutat romana d’Empúries.

Les monedes s’amagaven a l’interior d’un petit recipient de terrissa enterrat en un nivell que, estratigràficament, es relaciona amb el període fundacional de la ciutat romana durant la primera meitat del segle I aC i amb l’ocupació d’aquest sector de la ínsula 30 per una domus d’atri i altres espais oberts annexos.

Està format per 200 denaris, el més modern del qual correspon a l’emissió de C. Postumius, feta a la seca de Roma l’any 74 aC. L’absència de dracmes de plata d’Emporion o d’altres emissions ibèriques assenyala la voluntat del propietari per seleccionar únicament denaris romans i rebutjar les monedes locals. Tant la selecció com la composició del tresor, amb un predomini clar de les emissions situades entre els anys 89-75 aC, així com també el fet que la majoria de monedes s’encunyaren al taller de Roma podria indicar que ja va arribar format d’Itàlia o, si fem cas d’algunes poques emissions de l’àrea de Narbona, haver-se completat al sud de la Gàl·lia.

  • Cronologia: 74 aC
  • Període: Cultura romana
  • Material: plata i ceràmica
  • Procedència: Ínsula 30 de la ciutat romana d'Empúries 
  • Ubicació actual: Museu d'Empúries