Juliol 2019. Es posa al descobert la façana portuària de la ciutat grega

• Els treballs d’excavació, que finalitzen demà divendres 26 de juliol, formen part del nou projecte de recerca impulsat per la seu d'Empúries del Museu d’Arqueologia de Catalunya que té com a objectiu l’estudi de les antigues àrees portuàries de les ciutats grega i romana

• Les excavacions han deixat al descobert la part superior del penya-segat que marcava el límit d’aquesta zona amb la fondalada de l’antic port

• Els sectors on s’ha treballat, a l’extrem nord de la Neàpolis, han permès documentar construccions i nivells que pertanyen a la primera ocupació del nucli en la segona meitat del segle VI aC, així com altres edificis d’època hel·lenística i romana

Durant tres setmanes, del 8 al 26 de juliol, vint-i-set estudiants procedents de diverses universitats catalanes i d’arreu de l’estat, així com d’Itàlia i Alemanya, han participat en les diverses activitats programades en el Curs Internacional d’Arqueologia d’Empúries, que enguany ha celebrat la seva 73a edició.
Per segon any consecutiu, les activitats del curs s’han emmarcat en el nou projecte de recerca impulsat des de la seu d’Empúries del Museu d’Arqueologia de Catalunya, que té com a objectiu l’aprofundiment en el coneixement dels espais portuaris emporitans, d’ençà dels orígens del nucli grec i fins a l’etapa tardoromana. En el marc d’aquest projecte s’han previst diverses actuacions que pretenen insistir en l’estudi de l’espai de l’antic port natural situat entre el nucli de Sant Martí –l’antiga Palaia Polis-, i el recinte urbà de la Neàpolis. A més dels treballs de prospecció encaminats a la reconstrucció del paleorelleu d’aquesta antiga fondalada i de la façana litoral de la ciutat grega, es preveu també la realització de nous sondejos sedimentològics per tal de poder documentar el procés de rebliment de tot aquest espai.
Els treballs d’excavació, en els quals han pogut participar els alumnes del Curs d’Arqueologia d’enguany, es focalitzen sobretot a l’extrem nord del nucli grec de la Neàpolis, amb l’objectiu de documentar l’evolució de l’urbanisme d’aquest sector i la seva connexió amb l’antic port. Així, s’han posat al descobert diferents nivells i construccions que remeten a la primera etapa d’ocupació, durant la segona meitat del segle VI aC, a la vegada que s’han documentat altres edificacions que pertanyen a períodes més recents de la ciutat, durant l’etapa hel·lenística i romana. L’excavació d’algunes tombes ha permès igualment completar el coneixement de la reocupació d’aquest sector com a espai funerari durant l’època tardoromana, segles més tard de l’abandonament del nucli urbà.
Paral·lelament, a davant d’aquest mateix barri portuari s’ha iniciat el rebaix parcial de les sorres que avui omplen l'antiga fondalada del port, fet que ha fet possible recuperar visualment el promontori rocós que, en alguns punts, formava un petit penya-segat obert al mar. Es tracta d’una important actuació que continuarà en futures campanyes amb l’objectiu de deixar al descobert aquesta façana portuària de la ciutat i conèixer la morfologia de l’antic paisatge litoral.
A més dels treballs d’excavació, els alumnes del Curs d’Arqueologia han pogut assistir a diverses conferències al voltant del tema “Ports, navegació i comerç en època antiga”, així com participar també en sessions pràctiques de prospecció geofísica i col·laborar en la realització de sondatges geològics previstos en el projecte per a la reconstrucció de l’evolució del paleoambient.


Twitter
Facebook