PERMANENT

Empúries grega

Els foceus, grecs de la mediterrània oriental, van fundar cap al 600 aC la ciutat de Massalia (Marsella) i una mica més tard, Empòrion (Empúries). Aquestes ciutats eren bàsicament factories comercials, destinades a la redistribució de productes i a la compra de matèries primeres a canvi de béns de consum. A Empòrion, es va seguir un sistema de fundació que consistia en un primer establiment fàcilment defensable, l’illa de Sant Martí dʼEmpúries, anomenada Palaiàpolis pels mateixos grecs, per passar, més endavant, a la fundació d’una ciutat a terra ferma, Neàpolis, nom donat modernament pels arqueòlegs, i que integrava els dos nuclis.

La topografia del terreny on s’assentà la ciutat grega va condicionar el seu urbanisme. Tot el recinte de la polis estava delimitat per una muralla, excepte per la banda de mar, de la qual es desconeixen els límits. La seva estructura urbanística s’ordenava a partir d’una via principal en direcció nord-sud, amb els seus carrers paral·lels i uns altres de transversals. A partir del segle II aC, amb l’arribada dels romans, la Neàpolis renovà el seu urbanisme. Al centre de la ciutat hi havia el principal espai públic, l’àgora i a la seva part nord es bastí una estoa, un gran edifici amb funció comercial. L’altre gran espai públic dʼEmpòrion es concentrava a la part sud, on es situaven els edificis religiosos.

La principal font de riquesa dʼEmpòrion fou el comerç marítim, a través del seu port, Empúries actuava com a centre canalitzador de mercaderies manufacturades i les redistribuïa a les zones de l’interior, alhora que recollia i exportava els productes del seu territori.  L’impacte produït per les influències culturals dels pobles mediterranis (fenicis i després grecs) sobre el poblament indígena va accelerar la formació de la cultura ibèrica, a Empúries les evidències més clares de la cultura ibèrica provenen de les necròpolis emporitanes.

En aquests àmbits es poden veure diferents objectes trobats a les excavacions, que mostren el caràcter comercial de la ciutat.  També trobem peces relacionades amb la vida quotidiana dels emporitans, mostres de les seves creences religioses i objectes procedents de diversos aixovars funeraris. 

 

 


Twitter
Facebook